Trafiksäkerhetskommissionen

Trafiksäkerhetskommissionen är en mötesgrupp som initierats av Sveriges Åkeriföretag och
TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).

Syftet att öka trafiksäkerheten på vägarna och minska antalet olyckor där tunga fordon är inblandade. Inom ramen för kommissionen träffas aktörer som på kan påverka trafiksäkerheten för att tillsammans diskutera och delge varandra information, synpunkter, frågor och förslag.

Första mötet ägde rum i januari 2002 i Sigtuna och till mötet kallades olika aktörer som på något vis hade koppling till åkerinäringen. Mötet blev startskottet för ett långsiktigt arbete och är nu ett forum där samtliga aktörer inom trafiksäkerhetsområdet för åkerinäringen träffas.

Trafiksäkerhetsarbetet inom åkerinäringen innehåller många olika delar. Det kan vara utbildning av förare, tekniska hjälpmedel i fordonen, vägkonstruktion, regler etc.

I vissa fall kan även frågor eller projekt drivas gemensamt av några inom forumet.

Trafiksäkerhetskommissonen träffas två gånger per år, vår och höst.